Bel ons: 020-7373170
Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden van de KNMvD en Dierenziekenhuis Diemen


Op onze behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 02/192.
Algemene Voorwaarden van de KNMvD of de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;
KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, statutair gevestigd te Utrecht;
Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, die lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht; Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;
Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of adviezen geeft;
Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover diergeneeskundig advies wordt gegeven;
(Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;
Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld.
Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de Cliënt, al dan niet op afspraak, binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe door de Dierenartsenpraktijk vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek;
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt.
2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de Dierenartsenpraktijk niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de Dierenartsenpraktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.
Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst
3.1
Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2
De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd.
3.3
De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.
3.4
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.
Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst
4.1
De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren medicamenten. De Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.
Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst
5.1
De tussen de Dierenartsenpraktijk en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

· het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
· het overlijden van de te behandelen Patiënt;
· een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
· een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.
5.2
Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
5.3
Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.
Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling
6.1
De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.
6.2
Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.
6.3
Indien meer nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerstvervallene.
6.4
Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering. Voor het verzenden van een aanmaning wordt per keer een bedrag van ten minste 5,00 (vijf euro) in rekening gebracht.
6.5
De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht voor de door de Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.
6.6
Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden, exclusief BTW gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente zulks met een minimum van 50,00 (vijftig euro).
6.7
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.
6.8
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen.
6.9
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, bij annulering van afspraken, eventueel reeds gemaakte kosten vanwege bestellingen/afspraken met specialisten, door te berekenen aan de Cliënt.
Artikel 7: Klachten
7.1
De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan de Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
7.2
Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
- a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
- b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;
zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1
Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.
8.2
Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan geldt in afwijking van het voorgaande lid van dit artikel het volgende:
De Dierenartsenpraktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden of onvolledigheden in het opstellen van het keuringsrapport, tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld van de Dierenartsenpraktijk.
De aansprakelijkheid zal in elk geval te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt.
Elk geschil met betrekking tot keuringen van paarden en/of pony's zal in afwijking van artikel 11 van de Algemene Voorwaarden worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in het reglement van de Stichting voor Veearbitrage (arbitragecommissie voor paarden en pony's). De Dierenartsenpraktijk aanvaardt daarnaast geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van dit keuringsrapport door anderen dan door de Cliënt, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
Artikel 9: Eigendom
9.1
De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.
Artikel 10: Bijzondere bepalingen
10.1
Betreding stallen/Locatie werkzaamheden
Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan een ieder, zonodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling.
De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.
10.2
Wetenschappelijk onderzoek
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen van ) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt.
De Dierenartsenpraktijk zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.
Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1
Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.
Algemene Voorwaarden Kattenhotel
Algemene voorwaarden kattenhotel

Definities:
Dierenpension:
Onderdeel van Dierenziekenhuis Diemen, bedoeld voor het tijdelijk opvangen van katten behorende tot eigenaren die zich als klant hebben geregistreerd bij Dierenziekenhuis Diemen.
Gastdier:
Kat, behorende tot een bij Dierenziekenhuis Diemen ingeschreven eigenaar, waarvoor een pensionovereenkomst is gesloten met Dierenziekenhuis Diemen.
Contactpersoon:
Die persoon die door de eigenaar van het gastdier, tijdens diens afwezigheid, wordt aangewezen als contactpersoon. Deze persoon kan, indien nodig, beslissingen nemen over te verrichten medisch noodzakelijke handelingen die verder gaan dan stabiliserende/levensreddende handelingen
(zie medisch noodzakelijke handelingen)
Pensionovereenkomst:
De overeenkomst tussen pensionhouder, Dierenziekenhuis Diemen, en eigenaar van het gastdier. De pensionhouder verplicht zich gedurende een bepaalde periode het gastdier te huisvesten en te verzorgen tegen een door de eigenaar van het gastdier te betalen prijs.
Verzorging en huisvesting:
De pensionhouder, Dierenziekenhuis Diemen, levert respectievelijk de nodige werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier en stelt kennels en een verblijfsruimte voor groepshuisvesting beschikbaar.
Reservering:
De afspraak tussen de pensionhouder, Dierenziekenhuis Diemen, en de eigenaar van het gastdier om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting en verzorging te verlenen tegen het op dat moment geldende tarief. 10 dagen na reservering dient een aanbetaling van 50% van de kosten van het verblijf op rekening van het Dierenziekenhuis Diemen te zijn bijgeschreven. Als dit niet het geval is, verliest u het recht op reservering van de plaats in het Kattenhotel.
Vaccinatieverplichting:
De op het moment van pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de pensionhouder de eigenaar van het gastdier informeert en waar de eigenaar van het gastdier aan moet voldoen.
Overige verplichtingen:
De eigenaar van het gastdier dient het gastdier voor het pensionverblijf te ontwormen en te ontvlooien met een daartoe geregistreerd middel. Deze middelen kunnen in overleg met de eigenaar van het gastdier ook op het moment van brengen voor het verblijf toegediend worden door een medewerker van het pension. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de eigenaar van het gastdier.
Medisch noodzakelijke handelingen:
De eigenaar van het gastdier verleent de pensionhouder, Dierenziekenhuis Diemen, bij het aangaan van de pensionovereenkomst toestemming voor het verrichten van medisch noodzakelijke (stabiliserende/levensreddende) handelingen tijdens het pensionverblijf, zonder dat hiervoor overleg noodzakelijk is met de eigenaar van het gastdier of diens contactpersoon. De kosten voor deze handelingen zijn voor rekening van de eigenaar en worden bij de eindafrekening betaald door de eigenaar van het gastdier.
Reservering:
Een reservering voor een verblijf in het dierenpension kan telefonisch of schriftelijk (ook per mail) gedaan worden via Dierenziekenhuis Diemen.
Annuleren:
Wanneer de eigenaar van het gastdier in spé toch geen gebruik wenst te maken van de diensten van het dierenpension, behorende bij Dierenziekenhuis Diemen, dan dient er tenminste 28 dagen voor het ingaan van het gereserveerde pensionverblijf telefonisch of schriftelijk (ook per mail) te worden geannuleerd. Voor annuleren voor deze tijd worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 28 dagen voor het ingaan van de geplande aankomstdatum worden 50% de kosten voor de gereserveerde ruimte en tijd aan u worden doorgerekend.
Kosten:
De actuele kosten voor het verblijf in het dierenpension staan vermeld op de website van dierenziekenhuis Diemen (recente wijzigingen voorbehouden) (www.dierenziekenhuisalmere.nl). Deze kosten omvatten de lengte van verblijf zoals overeengekomen of zoveel langer als het gastdier werkelijk in het pension heeft verbleven, de standaard door het dierenpension verstrekte voeding gedurende het gehele verblijf en de verzorging door medewerkers van Dierenziekenhuis Diemen.

Betaling van het restant van de pensionkosten, en de eventueel bijkomende kosten voor medisch noodzakelijke handelingen zoals eerder beschreven, worden bij het ophalen van het gastdier door de eigenaar of een door de eigenaar aangewezen persoon gedaan aan de balie van Dierenziekenhuis Diemen, contant of per pin.
Verplichtingen pensionhouder:
De pensionhouder verplicht zich om conform de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen aan het gastdier. De pensionhouder zal hierbij zoveel mogelijk rekening houden met de aanwijzingen en wensen van de eigenaar van het gastdier, voor zover dit de normale gang van zaken binnen het dierenpension niet in de weg staat.
Verplichtingen eigenaar gastdier:
De eigenaar van het gastdier verplicht zich om alle noodzakelijke medische informatie omtrent het gastdier te verstrekken, voor zover deze informatie nog niet bekend is bij Dierenziekenhuis Diemen.
Noodzakelijke medicatie of dieetvoeding wordt door de eigenaar van het gastdier geleverd voor de lengte van het geplande pensionverblijf.
Ook overige informatie die van belang is voor een goede verzorging en huisvesting van het gastdier zal door de eigenaar van het gastdier worden verstrekt aan het dierenpension.
De eigenaar van het gastdier is verplicht de noodzakelijke informatie over de vaccinatiestatus van het gastdier schriftelijk te overleggen, voor zover deze informatie nog niet bekend is bij Dierenziekenhuis Diemen. Verplichte vaccinaties staan vermeld op de website van Dierenziekenhuis Diemen (www.dierenziekenhuisalmere.nl).
Ziekte van het gastdier:
Bij aanvang van het pensionverblijf dient het gastdier in goede toestand te verkeren. Wanneer de dierenarts beoordeeld dat dit niet het geval is, kan het pensionverblijf door pensionhouder geweigerd worden en kan eventueel in overleg met de eigenaar van het gastdier het pensionverblijf omgezet worden in een verblijf in de opname van de dierenkliniek. De kosten hiervoor komen voor rekening van de eigenaar van het gastdier.
Medisch noodzakelijke (stabiliserende/levensreddende) handelingen kunnen zonder overleg met de eigenaar van het gastdier verricht worden, hiervoor geeft de eigenaar van het gastdier voorafgaande aan het pensionverblijf toestemming.
Kostbare medische handelingen ter bevordering van het herstelproces of het welzijn van het gastdier, buiten de medisch noodzakelijke handelingen zoals eerder beschreven, worden in overleg met de eigenaar van het gastdier of diens contactpersoon verricht. De eigenaar van het gastdier of diens contactpersoon dient daarom bereikbaar te zijn tijdens het pensionverblijf. Wanneer contact, ondanks pogingen daartoe door Dierenziekenhuis Diemen, niet snel tot stand kan komen en dit vertraging geeft in de medische behandeling van het gastdier, kan dit de pensionhouder en Dierenziekenhuis Diemen niet worden toegerekend.
Dierenziekenhuis Diemen zal de eigenaar van het gastdier op verzoek aan het einde van de pensionperiode schriftelijk verslag doen van eventueel uitgevoerde medische handelingen.
Overlijden van het gastdier:
De pensionhouder stelt de eigenaar van het overleden gastdier of diens contactpersoon zo snel mogelijk op de hoogte van het overlijden. In overleg wordt dan besloten wat er met het lichaam van het overleden gastdier moet gebeuren (nog afscheid nemen door eigenaar, crematie, destructie). Kosten voor crematie of destructie zijn voor de eigenaar van het overleden gastdier.
In overleg tussen pensionhouder en eigenaar van het gastdier kan sectie worden verricht op het overleden gastdier. De initiatiefnemer van deze sectie draagt hiervoor de kosten.
Aansprakelijkheid:
De pensionhouder zal de eigenaar van het gastdier of diens contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
De pensionhouder is aansprakelijk voor schade aan het gastdier die het gevolg is van een tekortkoming die aan haar of aan personen in dienst van Dierenziekenhuis Diemen, is toe te rekenen.
Klachten:
Klachten over de uitvoering van de pensionovereenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven en bij voorkeur schriftelijk of per mail, uiterlijk binnen 14 dagen na het ophalen van het gastdier uit het dierenpension worden ingediend bij Dierenziekenhuis Diemen.
Klachtenafhandeling gebeurt in onderling overleg tussen de houder van het dierenpension en de eigenaar van het gastdier.
Copyright
Door het gebruik van de documenten van deze website gaat u akkoord met het gestelde in dit copyrightbericht en het aansprakelijkheidsbericht dat u hier vindt. Het linken en verwijzen naar de pagina's op deze website mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

© Copyright Dierenziekenhuis Diemen 2013. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.dierenziekenhuisalmere.nl) en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij Dierenziekenhuis Diemen. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dierenziekenhuis Diemen. of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de documenten niet veranderd worden, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is.

© Copyright Dierenziekenhuis Diemen 2013. All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.
Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks
deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of
waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel
en voor particulier gebruik bedoeld.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht
verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen,
met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of
beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden
van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten,
regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent
verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van
bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de
toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze
disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d.,
inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd
aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.